Fakturaforklaring

Side 1: Oppsummeringen

Øverst i høyre hjørnet ser du hvilken adresse og strømmåler fakturaen gjelder. Her står også betalingsinformasjon. Lurer du på hva målernummer og målepunktID betyr, finner du forklaring på dette her.

Rett under er det et avsnitt som heter «Sum». Dette er en kortversjon av din faktura hvor vi summerer strøm, nettleie og eventuelle andre produkter du har kjøpt.

Strømutgiften er selve kostnaden for strømforbruket ditt, mens nettleie er det du betaler til nettselskapet for at de skal frakte strømmen hjem til deg. Siden nettselskapet har ansvaret for strømstøtteordningen kan du i enkelte perioder oppleve at nettleien viser et negativt beløp.

Husk: Nettleie kommer kun på faktura hvis vi har avtale om gjennomfakturering med ditt nettselskap. Hvis ikke mottar du en egen faktura for nettleie fra ditt lokale nettselskap.

På neste side av fakturaen din vil du se grunnlaget for strøm, nettleie og diverse.


Side 2: Fakturadetaljer

Strøm, nettleie og diverse er delt opp og spesifisert i tre bolker. Til slutt får du en sluttsum som står under «Å betale»

Minner om at nettleie kun kommer på faktura fra oss hvis vi har avtale om gjennomfakturering med ditt nettselskap. For deg med gjennomfakturering vil strømstøtte stå spesifisert under nettleie. Hvis ikke mottar du en egen faktura for nettleie og strømstøtte fra ditt lokale nettselskap.


Strøm

Under «strøm» ser du hvor mye du må betale for strømmen du har brukt gjennom perioden fakturaen gjelder for. Hvor høy strømkostnaden blir avhenger av forbruket ditt (mengde) og strømprisen. Mengde x pris = Sum strøm.


Påslag

Alle strømselskap er pliktig til å oppgi dette på egen linje på fakturaen. Det er for at du som kunde skal se om strømselskapet tar noe ekstra utover spotprisen. Hos Vibb har vi 0 øre påslag, derfor står det ingenting under pris og sum påslag er 0 kroner.


Mengde

Her finner du totalforbruket ditt for perioden. Forbruket måles i kWh. Nettselskapet ditt har meldt inn forbruket ditt time for time til Elhub, og vi viser totalsummen for alle timene på fakturaen.


Pris

Oppgis i øre/kWh. Prisen som står på fakturaen er en vektet pris, ofte kalt din gjennomsnittspris, ikke et rent gjennomsnitt. Prisen per time, altså spotprisen, ganges med forbruket for tilhørende time. Så legges kostnaden for hver enkelt time sammen og deles på totalforbruket ditt. Da får vi din personlige snittpris som vises på faktura. Det gjøres på denne måten fordi de er veldig upraktisk å vise utregningen for hver enkelt time på fakturaen. Da ville man fått 744 rader på en faktura for en måned.

Husk at alle Vibb kunder kan laste ned fakturagrunnlag fra appen, som viser utregning time for time.

Husk at strømstøtten kommer over nettleien, derfor trekkes ikke strømstøtten automatisk fra «strømdelen» på fakturaen. Les mer om strømstøtten her.


Sum strøm

Sum strøm = vibb + påslag + strøm. Siden Vibb verken har månedspris eller påslag, er det forbruket ditt og spotprisen som avgjør hva den totale strømkostnaden blir.


Nettleie

Nettleie og strømstøtte kommer på faktura fra oss hvis vi har avtale om gjennomfakturering med ditt nettselskap. Du kan sjekke det her. Hvis ikke vil ditt lokale nettselskap sende deg faktura for nettleie og strømstøtte. Du kan ikke velge hvilket nettselskap du har, det bestemmes av hvilket område adressen din tilhører. Nettselskapene eier, drifter og vedlikeholder ulike områder i landet.

Denne delen får vi direkte fra nettselskapet ditt og det er prisen nettselskapet tar for å frakte strømmen hjem til deg. Det vil derfor være noe variasjon i fremvisningen fra nettselskap til nettselskap. Dette eksempelet er fra Elvia.


Energiledd

En bestemt pris du må betale per kWh, vises i øre/kWh. Kostnaden regnes ut ved å ta totalforbruk x pris. Prisen settes av nettselskapet og varierer derfor fra selskap til selskap. Flere nettselskap har en egen pris for dag og natt. Dette vil stå spesifisert på din faktura hvis det gjelder ditt nettselskap.

I energileddet ligger Forbruksavgift (elavgift) og enovaavgift. Enkelte nettselskap definerer disse avgiftene på egne linjer på fakturaen, mens andre har det bakt inn i energileddet slik som i dette eksempelet. Prisen på avgiftene er uansett lik hos alle nettselskap, da avgiftene er bestemt av staten.


Fastledd

Også kalt kapasitetledd. Et beløp per måned som bestemmes av gjennomsnittet av de tre timene du brukte mest strøm i løpet av perioden. Nettselskapene har ulike måter å dele trinnene og prisene på. Sjekk nettsiden til ditt nettselskap for å se hva som gjelder for deg.


Strømstøtte

De fleste nettselskap skriver «midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter». Det er nettselskapene som administrere strømstøtten og den trekkes derfor fra nettleien. Det som står under pris, er støttesatsen for måneden. Ordningen som tidligere tok utgangspunkt i gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde, beregner nå strømstøtte basert på spotprisen time for time.

Det vil si at når prisen overstiger 73 øre/kWh (91,25 øre inkl.MVA) på en time, så vil strømstøtten tre inn og staten dekker 90% av strømprisen som overstiger 73 øre.

Mer info om strømstøtten finner du her.

Siden strømstøtten ligger under nettleien blir denne trukket i fra nettleie kostnaden din og du får det vi kaller sum nett.

Sum nett = Energiledd + fastledd – strømstøtte


Diverse

Under diverse vil du finne andre produkter og tjenester du eventuelt har bestilt.


Å betale

Til slutt vises sluttsummen på fakturaen. Dette er beløpet du skal betale.

Det er kommet frem til ved å ta sum strøm + sum nett + sum diverse.